Archive หมวดหมู่: Uncategorized

เจ้าของแมวมักมีการศึกษาสูงกว่าเจ้าของสุนัข

  • 0 COMMENT

     ผลการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงในอังกฤษ พบว่าคนเลี้ยงแมวinetmsg.comไว้ที่บ้านจะเป็นผู้มีการศึกษาสูงระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า คนที่เป็นเจ้าของสุนัข แต่ทว่าความเหนือกว่าทางเชาวน์ปัญญาไม่น่าจะมีสาเหตุจากการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยง หRead More